Privacyverklaring

N.A.W.plus Direct Marketing Diensten heeft als doelstelling het belang van de klant. Zij wil voor de klant waarde creëren door onder meer het bieden van de best mogelijke diensten die de klant als passend ervaart. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven. De privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en producten, behalve voor producten met een aparte privacyverklaring.

Waar van toepassing, geeft u toestemming voor het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring telkens wanneer u gebruikmaakt van onze producten of diensten, dus adviseren we u dit document volledig door te lezen en contact met ons op te nemen als u vragen hebt.

Doel verzamelen bedrijfsgegevens

N.A.W.plus Direct Marketing Diensten is gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens gebruikt N.A.W.plus Direct Marketing Diensten om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten.

Uw gegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van N.A.W.plus Direct Marketing Diensten, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Tevens kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan en verwerkt worden door derden om u gerichte en op u afgestemde informatie toe te kunnen zenden.

Van bedrijven en (semi-)kerkelijke organisaties verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam-, adres-, en contactgegevens
 • Contactpersonen
 • Lid kerkgenootschap en denominatie (bij kerkelijke organisaties)

Doel verzamelen consumentengegevens

N.A.W.plus Direct Marketing Diensten legt persoonsgegevens vast en verwerkt deze gegevens om haar dienstverlening mogelijk te maken en overeenkomsten met haar klanten uit te voeren (Bijv. om informatie, het product en/of de dienst toe te sturen). In het algemeen gebruiken wij persoonlijke gegevens om onze producten en diensten te leveren, te verbeteren en te ontwikkelen, om met u te communiceren, om u gerichte advertenties en diensten aan te bieden en om onszelf en onze gebruikers te beschermen tegen fraude en om eventuele vervolgschade in relatie tot haar dienstverlening zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarnaast kunnen de gegevens door ons worden gebruikt om de doelgroep te informeren over andere producten en diensten van N.A.W.plus Direct Marketing Diensten en zorgvuldig geselecteerde derden.

Wij kunnen persoonlijke gegevens delen met alle aan ons gelieerde (dochter)bedrijven. In geval van een fusie, reorganisatie, overname, joint venture, toewijzing, spin-off, overdracht of verkoop of dispositie van het volledige bedrijf of een deel daarvan, inclusief in relatie tot enig faillissement of tot een soortgelijke situatie, dragen we mogelijk persoonlijke gegevens in hun geheel over aan de relevante derde.

Van personen verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam-, adres-, en contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Mediagebruik
 • Contact- en levering historie
 • Mutatie- en persoon gerelateerde datums
 • Betalingsgegevens (bij betaalde diensten)

Partijen waarmee de persoonsgegevens worden gedeeld

De belangrijkste onderdelen en dochterondernemingen van N.A.W.plus Direct Marketing Diensten in het kader van deze privacyverklaring zijn:

 1. Rejoice felicitatiedienst bestand
 2. ProImpulsion databestand
 3. Watgelooftu bestand
 4. Vakantietas bestand
 5. Kerken en kerkelijk kader bestand
 6. Klanten en prospectsbestand NAWplus
 7. Gegevens doorgifte van derden / listbroking
 8. Atelier Hupsakee klanten/nieuwsbrieven bestanden
 9. De Tekenschool klanten/nieuwsbrieven bestanden
 10. Escaperoom Barneveld klanten bestand

Van de bestanden 1 t/m 4 verzamelen wij de naam, adres- en contactgegevens (NAWTE), mediagebruik, gezinssamenstelling en mutatie- en persoon gerelateerde datums. Deze gegevens verhuren wij aan derden voor eenmalig of tweemalig gebruik.

Van de bestanden 5 en 6 verzamelen wij de naam, adres- en contactgegevens (NAWTE), contactpersonen, functie en contacthistorie. Bij het kerkenbestand registreren wij daarnaast tot welke kerkgenootschap de betreffende kerkelijke organisatie hoort om betere selecties te kunnen maken. Het klantenbestand en prospectsbestand van NAWplus gebruiken we om het contact met klanten en prospects te onderhouden en ze gerichte informatie toe te kunnen zenden. Tevens om de afgesproken dienst of product goed uit te kunnen voeren. De gegevens van het kerken en kerkelijk kader bestand verhuren wij aan zorgvuldig geselecteerde derden voor eenmalig, tweemalig gebruik of onbeperkt binnen een bepaalde periode via een update contract.

Gegevensbestanden van derden (nr. 7) bewerken we in sommige gevallen (ontdubbelingen, uniformeren) en sturen het dan via een beveiligde verbinding door aan de klant.

De gegevens van klanten en informatieaanvragers van atelier Hupsakee en escaperoom Barneveld (nrs. 8 en 9) gebruiken wij om de dienst goed uit te kunnen voeren en om ze de nieuwsbrief of een nieuw aanbod toe te kunnen zenden. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Hoelang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is om onze diensten en producten te kunnen blijven aanbieden. De uiterlijke bewaartermijn hangt af van het doeleind waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zullen in ieder geval uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang als verplicht is gesteld door de wet, regelgeving of contractuele verplichtingen.

Bescherming gegevens

Wij zorgen ervoor dat relevante maatregelen worden genomen om ongeautoriseerde toegang door derden tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Het is mogelijk dat wij derde partijen inhuren om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Deze partijen kunnen (gedeeltelijk) toegang hebben tot uw persoonsgegevens, maar enkel in die gevallen dat deze derde partijen voldoen aan dezelfde juridische- en veiligheidsvoorschriften die ook van toepassing zijn op ons.

Wij richten met een deel van onze diensten op kinderen maar de aanvragen voor diensten en informatie dienen altijd door meerderjarigen plaats te vinden. Als u weet dat een kind jonger dan 16 jaar ons zijn/haar persoonsgegevens heeft verstrekt, neemt u dan contact met ons op zodat wij de persoonsgegevens kunnen aanpassen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met onze internetsites zijn verbonden. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke derden websites en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken.

Wat zijn uw rechten

U heeft de mogelijkheid om uw organisatie- en persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren of (gedeeltelijk) te laten verwijderen. Een overzicht van uw gegevens kunt u per email aanvragen. Voor elk van de hierboven beschreven toepassingen van uw gegevens kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek schriftelijk kenbaar maken door een email te sturen naar de Data Protection Officer van N.A.W.plus Direct Marketing Diensten via info@nawplus.nl. Wij zullen uiterlijk binnen 1 maand inhoudelijk reageren op uw verzoek.

Om een datalek te voorkomen dient u zich te kunnen identificeren als zijnde de persoon om wie het inzageverzoek gaat. Wij kunnen u daarom verzoeken zich te identificeren of specifieke vragen stellen om uw identiteit vast te stellen.

Wijzigingen privacyverklaring

N.A.W.plus Direct Marketing Diensten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.