Algemene voorwaarden

Gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, hierna te noemen NAWplus.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder NAWplus: de gebruiker van de algemene voorwaarden en handelend onder de handelsnamen NAWplus Direct Marketing Diensten en Rejoice felicitatiedienst;

opdrachtgever: de wederpartij van NAWplus; iedere rechtspersoon die met onze onderneming een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordigers en gemachtigden.

Artikel 2: Werkingssfeer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht of overeenkomst tussen NAWplus en opdrachtgever waarop NAWplus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van de voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van NAWplus.

Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van onze medewerkers verbinden ons eerst na onze schriftelijke bevestiging.

Door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing, voorzover deze door NAWplus schriftelijk zijn aanvaard.

NAWplus heeft steeds het recht om met betrekking tot de levering van bepaalde diensten of -producten nadere voorwaarden te stellen.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de levering van producten of diensten, die NAWplus op haar beurt – geheel of ten dele – van een derde heeft betrokken, en al dan niet na een bewerking aan de opdrachtgever doorlevert.

Artikel 3: Offertes

Alle aanbiedingen in offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft NAWplus het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De overeenkomst komt tot stand wanneer NAWplus binnen 8 dagen na ontvangst van de opdracht deze schriftelijk bevestigt dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.

De door NAWplus gehanteerde standaard prijslijsten zijn vrijblijvend. NAWplus is slechts aan de aangeboden tarieven en specificaties gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever of door NAWplus schriftelijk wordt bevestigd.

Door NAWplus opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden.

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever NAWplus derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Alle prijzen in offertes en prijslijsten zijn exclusief BTW.

Artikel 4: Opdrachten

Opdrachten worden uitgevoerd op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

De opdrachtgever kan zich niet op een opdrachtbevestiging beroepen voorzover voor of bij de uitvoering van de opdacht blijkt, dat door hem verstrekte gegevens (bijvoorbeeld aantallen of selecties) niet juist zijn. In dat geval kan NAWplus de uitvoering van de opdracht beëindigen of opschorten of het gewijzigde of afwijkende in rekening brengen tegen de daarvoor dan geldende prijs.

Indien de opdrachtgever een opdracht binnen een termijn van 21 dagen voor de (eerste) datum van uitvoering daarvan annuleert of wijzigt heeft NAWplus het recht naast alle voor uitvoering van de opdracht gemaakte kosten 20% van het met de opdracht gemoeide factuurbedrag in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering

Ad 1) Met betrekking tot adreslevering

Standaard levering van adresgegevens omvat NAW-gegevens. Levering vindt plaats op basis van door onze gehanteerde vorm van registratie. Levering geschiedt in Excel of CSV formaat per e-mail. Tenzij andere bestandsformaten zijn aangegeven in de documentatie van NAWplus. Andere leveringsvormen dan genoemd geschieden op aanvraag van de opdrachtgever. Deze andere leveringsvormen of technische wensen is NAWplus niet verplicht te honoreren.

Voor een bestelling dient betaling vooraf te geschieden. Levering vindt plaats zodra het te betalen bedrag is overgemaakt op de bankrekening van NAWplus.

Definitieve toestemming voor het gebruik van de adressen van de bestanden wordt pas verkregen nadat NAWplus een voorbeeld van het mailstuk of telemarketing script heeft ontvangen en goedgekeurd en het doel van het gebruik van de gegevens bij NAWplus ondubbelzinnig bekend is.

NAWplus levert geen gegevens welke betrekking hebben op personen, waarvan NAWplus weet of vermoedt, dat zij tegen verstrekking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.

Indien een geregistreerde uit de door NAWplus geleverde bestanden verzoekt om informatie omtrent herkomst van de gegevens zal NAWplus door de opdrachtgever gelijktijdig op de hoogte worden gesteld van het verzoek.

Levertijd voor adresbestanden is standaard 5 werkdagen. Deze levertijd is geen fataal termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever NAWplus derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Ad 2 ) Betrekking hebbend op al onze diensten en producten

In een samengestelde offerte is het door NAWplus toegestaan in delen te leveren. NAWplus is bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren. De opgegeven prijzen in samengestelde prijsopgaven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

NAWplus is te allen tijde gerechtigd opdrachten uit te stellen of te weigeren in verband met de inhoud van de uiting, de aard van de organisatie van opdrachtgever, in verband met de frequentie van benadering van de geregistreerde in een tijdsperiode of dat de uiting naar haar oordeel in strijd is c.q. zou kunnen zijn met wet- en regelgeving.

De door NAWplus opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Indien opdrachtgever niet tijdig haar gegevens voor de overeengekomen aanleverdatum aanlevert dient opdrachtgever het afgesproken bedrag te betalen. Opdrachtgever heeft dan geen rechten meer op levering van onze diensten of producten.

Artikel 6: Ontbinding van de overeenkomst

In de volgende gevallen is NAWplus bevoegd een overeenkomst tussen NAWplus en een opdrachtgever op te schorten dan wel tot ontbinding over te gaan;

indien na het sluiten van de overeenkomst aan NAWplus omstandigheden ter kennis komen die NAWplus goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien de opdrachtgever betaling voorafgaande aan levering niet is nagekomen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materialen (onder andere het systeem, gegevensbestanden) waarvan NAWplus zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen als wel de bestandseigenaren gebruik van maken, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is NAWplus bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7: Eigendomsrechten / Gebruik van gegevens

Alle overeenkomsten ten aanzien van te leveren gegevensbestanden en andere zaken betreffen huurovereenkomsten ten behoeve van eenmalig gebruik in marketing acties. Indien een abonnement wordt afgesloten geldt het gebruik van de gegevens gedurende de overeengekomen looptijd van deze huurovereenkomst. NAWplus verleent aan de opdrachtgever tijdens de duur van de huurovereenkomst het niet-overdraagbare recht om de gegevens database of een gedeelte daarvan te gebruiken. Dit gebruiksrecht van de opdrachtgever omvat enkel en alleen het normale gebruik van de database binnen de technische mogelijkheden die NAWplus daarvoor biedt.

NAWplus draagt bij levering nimmer het auteursrecht of intellectueels eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde diensten of producten aan de opdrachtgever over.

Het is opdrachtgever niet toegestaan om door NAWplus geleverde gegevens in een eigen bestand op te nemen of op een andere wijze vast te houden, onverminderd het recht van de opdrachtgever om op basis van verkregen respons een eigen registratie op te bouwen.

De opdrachtgever staat er voor in, dat de door NAWplus geleverde gegevens voor geen ander doel gebruikt worden, dan waarvoor NAWplus de gegevens heeft verstrekt, en niet vaker dan met NAWplus overeengekomen is.

Het is opdrachtgever niet toegestaan de door NAWplus geleverde gegevens onder welke voorwaarden dan ook aan derden te verstrekken, anders dan ter verwerking van de desbetreffende gegevens. Onder een derde dient mede te worden verstaan een met de opdrachtgever gelieerde onderneming of instelling. In geval van overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging en / of compensatie vatbare boete verschuldigd. De boete betreft 10 maal het factuurbedrag. Kopiering van geleverde gegevens is alleen voor beveiligingsdoeleinden toegestaan.

De opdrachtgever verplicht zich bij huur van de gegevens van NAWplus deze gegevens goed te beschermen tegen misbruik door derden. Het is opdrachtgever niet toegestaan de database of licentie- of gebruiksrechten daarvoor of (andere) rechten die volgen uit de huurovereenkomst, in welke vorm dan ook, te verstrekken of over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking te stellen aan enige derde of (direct of indirect) in te brengen in enig samenwerkingsverband, tenzij NAWplus daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Bij aantoonbaar nalatenschap door opdrachtgever kan NAWplus een vergoeding vorderen die 10 maal het factuurbedrag betreft van levering van deze gegevens.

Om mogelijk onbevoegd gebruik aan te kunnen tonen kan NAWplus indicaties ter controle aan geleverde gegevens toevoegen. De opdrachtgever zal desgevraagd zijn medewerking verlenen om NAWplus in staat te stellen inzicht in het gebruik van de geleverde gegevens te krijgen.

NAWplus is op generlei aansprakelijk voor de inhoud van de door opdrachtgever aangeleverde uiting, met betrekking tot onder meer de tekst, het illustratiemateriaal, de lay-out en juistheid van de gegevens. Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart NAWplus in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, verband houdende met aanspraken van derden in het kader van de inhoud van de uiting.

Artikel 8: Gebreken; klachttermijnen

De opdrachtgever dient de geleverde diensten en / of producten bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;

of de juiste zaken zijn geleverd;

of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit en kwaliteit overeenstemmen met het overeengekomene.

Worden gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 5 werkdagen na aflevering aan NAWplus te melden. Laat de opdrachtgever dit na dan kan opdrachtgever er geen beroep meer op doen, dat de door NAWplus geleverde diensten of producten niet aan het overeengekomene beantwoorden.

NAWplus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding indien door opdrachtgever met de geleverde gegevens acties worden gevoerd zonder dat opdrachtgever voorafgaand de gegevens op gebreken gecontroleerd heeft.

NAWplus garandeert niet dat de door haar verstrekte gegevensbestanden geheel juist of volledig zijn.

Geleverde adressen worden gegarandeerd tot een maand na levering met een retourpercentage van 5 % maximum. Opdrachtgever is gerechtigd tot een retourvergoeding voor eenmaal de gefactureerde adresprijs per retour mits de adresdragers binnen 30 dagen na aanlevering zijn toegezonden. Door geadresseerde geweigerde zendingen vallen buiten de regeling.

NAWplus streeft ernaar dat de gegevens in de database correct en up to date zijn. Echter NAWplus is wat betreft de inhoud en correctheid van de gegevens in de database grotendeels afhankelijk van de input van uitgevers en bestandseigenaren en kan om die reden nooit aansprakelijk zijn in verband met de inhoud van de database die door derden zijn aangeleverd.

Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 9: Prijzen en betalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen in Europese valuta (in Euro’s met valuta aanduiding €) en exclusief BTW en overige heffingen.

a) Bij levering van gegevens: Ter zekerheidsstelling dient betaling te geschieden voorafgaande aan de levering op een door NAWplus aan te geven wijze in de valuta waarin is geoffreerd. NAWplus brengt de verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening.              

b) Bij de overige producten- en diensten dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum door overmaking op een door ons aangegeven bankrekeningnummer. Na verstrijking van deze termijn is opdrachtgever de dan geldende wettelijke rente en kosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Wanneer betaling uitblijft kan NAWplus de vordering uit handen geven. In dat geval is de opdrachtgever naast het dan verschuldigde bedrag gehouden tot vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Indien er sprake is van een duurovereenkomst en voorzover niet schriftelijk is overeengekomen, dat tarieven voor een bepaalde periode zijn overeengekomen, heeft NAWplus het recht bij wijziging van de algemene tarieven voor deze diensten of producten de overeengekomen tarieven aan te passen. Aangepaste tarieven zullen ten opzichte van de opdrachtgever niet eerder in werking treden dan veertien dagen, nadat NAWplus hem daarvan in kennis heeft gesteld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

NAWplus is jegens de opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

NAWplus is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van NAWplus of haar ondergeschikten;

Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van NAWplus, indien en voorzover de gebrekkige uitvoering het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van een derde van wiens diensten NAWplus ten behoeve van de levering van de producten- en diensten gebruik maakt.

De aansprakelijkheid van NAWplus is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van NAWplus in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en NAWplus aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van NAWplus beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NAWplus geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NAWplus niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf en systeem uitval daaronder begrepen.

In geval van overmacht is NAWplus niet gehouden tot nakoming van een overeengekomen leveringstermijn. Evenmin is NAWplus hiertoe gehouden, indien de vertraging is ontstaan door een oorzaak, die kan worden toegerekend aan de opdrachtgever.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van NAWplus opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NAWplus niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Door NAWplus extra te maken kosten om de opdracht alsnog binnen de overeengekomen termijn uit te voeren, komen in geval van overmacht voor rekening van beide partijen, ieder voor de helft, en in geval van een toerekenbare tekortkoming van de opdrachtgever geheel voor zijn rekening.

Indien NAWplus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12: Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van NAWplus is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft NAWplus het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen NAWplus en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel op 25 april 2016 onder Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 32069202. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

Deze algemene voorwaarden zijn ook hier als pdf te downloaden.

Voor meer informatie info@nawplus.nl.